Menu

Generalforsamling 2010 (1)

afholdes

Torsdag den 18. februar kl. 18.30.
(dørene åbnes kl. 17.45)
Generalforsamlingen afholdes i Korsør Idrætscenter (Ny Stadion)

 

Dagorden:

1.
     
Valg af dirigent - bestyrelsen foreslår Henning Halberg
2.      Formandens beretning v/Ebbe Ahlgren
3.      Revideret regnskab fremlægges v/Søren K. Kristensen
4.      Indkomne forslag (pr. 11. februar)
      a) Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §8, således at 
          generalforsamlingen blot skal 
afholdes i løbet af februar 
          (og ikke som nu den 3. torsdag)
      b) Forslag om ændring af stemmeret og generel valgbarhed
          til bestyrelsen. Vedtægternes §8 - fremsendt af Kenneth Schmidt
5.      Kontingentfastsættelse samt budgetgodkendelse
      a) Bestyrelsen foreslår kontingentstigning på kr. 100,- for 
          alle medlemmer
6.      Valg af bestyrelse i henhold til § 5
      a) Valg af formand       Ebbe Ahlgren modtager genvalg        valg for 2 år
      b) Valg af kasserer       Søren Kristensen fratræder posten    valg for 1 år
      c) Valg af best.medl.    Evy Rich på valg                                 valg for 2 år
                                            Gert Suckow på valg                          valg for 2 år
      d) Valg af suppleanter  2 pladser                                            valg for 2 år
      e) Valg af revisor         Arne Svendsen ApS                             valg for 1 år
          Bestyrelsen foreslår genvalg af revisor.

7.      Eventuelt

 

På dagsordenen er bl.a. valg af formand og indtil nu har 2 kandidater meldt sig interesserede. Det er klubbens nuværende formand Ebbe Ahlgren samt klubbens nuværende kasserer Søren Kynding Kristensen.

Her finder du indlæg fra dem vedr. valget (klik på billedet)


Ebbe Ahlgren


Søren Kynding Kristensen 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Udsnit af vedtægterne:

§ 8 Generalforsamlingen:
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes den tredje torsdag i februar måned med indkaldelse i dagspressen med 14 dages varsel. Generalforsamlingen afholdes i henhold til § 5, § 8 & § 9.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen.

Stemmeberettiget er fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år eller forældre /værge for ungdomsmedlemmer, der ikke er fyldt 16 år, men kun ved personlig fremmøde og med en stemme pr. medlem på generalforsamlingen.

Tillige har bestyrelsen stemmeret på samme.

Alle med stemmeret kan vælges til bestyrelsen, uanset om man er til stede under afholdelse, men der skal dog fremvises fuldmagt til dirigenten.

Alle sager afgøres ved almindelig stemmeflertal. Dog ved udelukkelse af et medlem, samt ændring af vedtægter kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning skal foretages, hvis mindst et medlem ønsker dette.

§ 9 Dagsorden for ordinær generalforsamling:
  

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Revideret regnskab fremlægges

4.      Indkomne forslag

5.      Kontingentfastsættelse samt budgetgodkendelse

6.      Valg af bestyrelsen i henhold til § 5

7.      Eventuelt

§ 5 Ledelse:.
Generalforsamlingen vælger bestyrelse, som består af:

a)      Formand

b)      Kasserer

c)      5 bestyrelsesmedlemmer

d)      2 suppleanter

 

Alle valg gælder en to års periode.

Revisor vælges dog hvert år.

Formand vælges lige år.

Bestyrelsesmedlemmer vælges med 2 personer på lige år og 3 personer på ulige år

Kasserer vælges ulige år

 

Bestyrelsen konstituerer sig ved de ikke direkte valgte poster på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

 

 

Se regnskaber for 2008:

KB Regnskab 2008 (side 1)   KB Regnskab 2008

HB98 Regnskab 2008