Menu

Generalforsamling 2011 (1)

D. 23. februar 2011 afholdtes ordinær generalforsamling iht. klubbens vedtægter.

Ebbe Jens Ahlgren, klubbens tidligere formand blev enstemmigt valgt til dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Formand Søren Kyndig gav en fyldstgørende mundtlig beretning, som blev godkendt med klapsalver.
 
Kasserer Anders Linke gennemgik regnskabet som viste for lave indtægter til at holde balance i regnskabsår hvor udgifterne ganske flot var holdt på et fornuftigt niveau uden at det havde haft indvirkning på aktivitetsniveauet. Årets underskud blev på tkr. 75
Dette skal ændres i det nye regnskabsår, og fokus skal være på indtægtssiden, idet bestyrelsen ikke ønsker at reducere aktiviteterne og vi spiller altså med runde bolde og har præsentabelt udstyr.

Der var et par redaktionelle ændringsforslag til vedtægterne, bl.a. blev antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceret til 3 i stedet for 5.
Alle ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget.

Kontingentsatserne blev besluttet sat op med kr. 50,- pr. halvår for de fleste årgange. Nye satser fremgår snarest af hjemmesiden.

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af
Søren Kynding (Formand), Tina Venzel (kasserer), Kenneth Schmidt, Pernille Kaplan og Mustafa Polat
 
Der var "Tak-for-indsatsen" erkendtligheder til afgående bestyrelsesmedlemmer Gert Suckow, Anders Linke, Per Hansen, Jan Jensen og Mikael Kaplan.


REFERAT

 Indkaldelse til Generalforsamling 2011

 

 

Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling

onsdag d. 23. februar 2011 kl. 19.00 i Korsør Idrætscenter, Tovesvej 30b, 4220 Korsør

Dagsorden iht. vedtægternes §9
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Revideret regnskab fremlægges
4) Indkomne forslag
5) Kontingentfastsættelse samt budgetgodkendelse
6) Valg af bestyrelse iht. §5
7) Eventuelt

I henhold til vedtægterne har alle aktive medlemmer der er fyldt 16 år, eller forældre/værge for ungdomsmedlemmer der ikke er fyldt 16 år, stemmeret - men kun ved personligt fremmøde og med 1 stemme pr. medlem.

Passive medlemmer har efter minimum 3 måneders medlemsskab ret til stemmeret.

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelsen.

Ad 2) Formandens beretning
Ad 3) Revideret regnskab
Ad 4) Bestyrelsens forslag til behandling
Ad 5) Bestyrelsens forslag til kontingent for 2011
Ad 6)    b) Valg af Kasserer (Anders Linke ønsker ikke genvalg)
            c) Valg af Bestyrelsesmedlemmer 
                (Kenneth Schmidt modtager genvalg) 
                (Per Hansen, Danny Vøttrup, Gert Suckow 
                 og Jan Jensen ønsker ikke genvalg)
             d) Valg af 2 suppleanter  (Mikael Kaplan ønsker ikke genvalg)
             e) Valg af revisor

Eventuelle spørgsmål kan rettes til formand Søren Kynding på tlf. 29899134

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------