Menu

Vedtægter

Vedtægter for FC Storebælt

Vedtaget på ordinær generalforsamling torsdag d. 29. februar 2024

 

 • 1 Navn og hjemsted

Klubbens navn er FC Storebælt af 27. november 2008. Klubben er en fusionsklub mellem Korsør Boldklub af 1903 og Halskov B98. Sidstnævnte har rødder tilbage til AIF af 1942.

Klubben er hjemmehørende i Slagelse kommune på adressen Tovesvej 30B, 4220 Korsør. Spillested Korsør.

 • 2 Formål

Klubbens aktiviteter omfatter fodboldspil for alle.

 • 3 Medlem af organisationer

FC Storebælt er medlem af:

 • Dansk Bold-spil Union (D.B.U.) – D.B.U. BREDDE
 • Danmarks IdrætsForbund (D.I.F)
 • Danske Gymnastik og Idrætsforeninger (DGI)
 • PARASPORT DANMARK
 • IFCPF (International Federation of Cerebral Palsy Football)
 • 4 Medlemskab

FC Storebælt optager både aktive og passive medlemmer, som kan tilslutte sig foreningens formål. Medlemskab forudsætter, at man ikke har et økonomisk mellemværende med evt. tidligere klub.

Bestyrelsen har ret til at nægte optagelse.

Indmeldelse er bindende, og ingen kan betragtes som medlem med dertil hørende rettigheder før kontingent er betalt.

Er medlemmet i kontingentrestance længere end en måned efter sidste betalingsfrist – og ikke har indgået betalingsordning - kan medlemmet spærres for deltagelse i de af FC Storebælt tilmeldte turneringer. Medlemmet mister også retten til at træne. Betales kontingent ikke, bliver medlemmet slettet i kontingentrestance, og spillercertifikat låses indtil kontingentet er betalt.

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer – direkte eller via klubbens hjemmeside.

Ethvert medlem er til enhver tid forpligtet til at følge de retningslinjer, som bestyrelsen udstikker. Overtrædelse kan medføre eksklusion. (se § 12)

 • 5 Ledelse

FC Storebælt ledes af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, som består af 4-7 medlemmer. Alle vælges for en to års periode.

Hvis der ikke kan vælges 4 medlemmer på generalforsamlingen, er de valgte medlemmer bemyndiget til at være selvsupplerende.

Ved generalforsamlingen vælges to suppleanter for en 1-årig periode. Disse kan uden stemmeret deltage på bestyrelsesmøder jf. forretningsordenen, og hæfter ikke for bestyrelsens beslutninger og arbejde, medmindre de formelt er indtrådt som bestyrelsesmedlem jf. nedenstående.

Hvis et valgt bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i utide, er den resterende del af bestyrelsen bemyndiget til at være selvsupplerende. Er der valgt suppleanter har 1. suppleanten førsteret til pladsen. Dette er den suppleant, der ved eventuelt valg på generalforsamlingen fik flest stemmer.

Klubben tegnes af to af følgende i forening: Formand, kasserer, bestyrelsesmedlem.

Klubbens kasserer tildeles prokura i forbindelse med de af afdelingslederne indgåede trænerkontrakter.

Klubbens formand og kasserer har adgang til klubbens bankkonti.

Klubbens kasserer, der er formand for klubbens økonomiudvalg, har fuldmagt til forvaltning af klubbens daglige økonomi.

Ved lån eller pantsætning af klubbens aktiver kræves en enstemmig bestyrelsesbeslutning.

 • 6 Rammer for bestyrelsen

Bestyrelsen fastsætter selv forretningsordenen. Bestyrelsen råder over klubbens økonomi, udarbejder og afleverer årsregnskab under ansvar for generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøder skal afholdes efter behov dog mindst 8 gange årligt ved skriftlig indvarsling (dagsorden) af formanden/næstformanden med mindst 4 dages varsel. Punkter fra bestyrelsens medlemmer til dagsordenen skal være formanden/næstformanden i hænde mindst 7 dage før bestyrelsesmødet. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når mindst formand eller kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der udarbejdes mødereferat, som godkendes/underskrives på kommende bestyrelsesmøde.

For bestyrelsen gælder følgende: Alle møder er lukkede. De deltagende er pligtige til kun at omtale for andre, hvad bestyrelsen har besluttet og med hvilken vægt. Hvis et bestyrelsesmedlem gentagne gange og uden rimelig grund udebliver fra møder, kan bestyrelsen afsætte vedkommende og indkalde suppleanten, hvis der er valgt en sådan.

 • 7 Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter kontingent for det efterfølgende år. Bestyrelsen beslutter opkrævningsform. Indbetalt kontingent refunderes ikke. Bestyrelsen kan – hvor særlige forhold gør sig gældende – fastsætte et medlems kontingentsats.

 • 8 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Tid og sted for generalforsamlingens afholdelse offentliggøres senest 14 dage før ved meddelelse på klubbens hjemmeside www.fcstorebælt.dk og ved opslag i klubbens lokaler.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Adgang til generalforsamlingen og stemmeberettiget er alle medlemmer – aktive som passive – der ikke er i kontingentrestance eller har indgået betalingsaftale og som i kalenderåret er fyldt eller fylder 18 år. Medlemmer yngre end 18 år kan repræsenteres på generalforsamlingen af forældre eller værge. Ethvert medlem, der i kalenderåret fylder eller er fyldt 18 år, er valgbar til bestyrelsen eller som suppleant. Ønske om valg til bestyrelsen eller som suppleant kan foregå ved fuldmagt fremsendt til klubbens formand. Fuldmagt fremvises generalforsamlingen af dirigenten.

Generalforsamlingen skal have følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Kontingentfastsættelse og godkendelse af budget
 6. Valg
  1. 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år.
  2. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
  3. 2 suppleanter (vælges hvert år)
  4. 1 bilagskontrollant (vælges hvert år)
 7. Valg af revisor (vælges hvert år)
 8. Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Der kan ikke stemmes for andre med fuldmagt. Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.

Alle beslutninger og valg afgøres ved almindeligt flertal dog undtaget vedtægtsændringer, til hvilke der kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Skriftlig afstemning skal foretages, hvis blot et medlem rejser krav om dette.

 • 9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan enten indkaldes af bestyrelsen, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker dette, eller hvis der foreligger skriftlig anmodning med angivelse af dagsorden underskrevet af mindst 50 stemmeberettigede medlemmer. Tid og sted for den ekstraordinære generalforsamlings afholdelse offentliggøres senest 8 dage før ved meddelelse på klubbens hjemmeside www.fcstorebælt og ved opslag i klubbens lokaler.

 • 10. Beretning og regnskab

Bestyrelsen aflægger beretning for klubbens virksomhed i det forløbne år. Regnskabsåret er kalenderåret (1.1-31.12). Årsregnskab fremlægges til gennemsyn ½ time før generalforsamlingen.

 • 11 Revision og bilagskontrollant

Klubbens regnskab opstilles af en enten statsautoriseret eller registreret revisor, som ikke må være medlem af foreningen. Revisoren vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen. Bilagskontrollanten skal føre kontrol med klubbens regnskab og bankbeholdning. Bilagskontrollanten har til enhver tid ret til at se regnskabet.

 • 12 Karantæne og eksklusion

Bestyrelsen er berettiget til at idømme karantæne eller at ekskludere ethvert medlem, der udadtil eller indadtil skader klubbens interesser eller renomme, f.eks. ved særdeles uværdig opførsel, ved konsekvent at modarbejde klubbens vedtagelser, eller ved grov tilsidesættelse af vedtægter eller reglementer.

 • 13 Appel af karantæne og eksklusion.

Et medlem, som er idømt karantæne eller er blevet ekskluderet i henhold til § 12, har ret til senest en måned efter afgørelsen at indanke bestyrelsens afgørelse for en ekstraordinær generalforsamling. Anken, der skal være underskrevet af mindst 25 stemmeberettigede medlemmer, stiles til formanden.

 • 14 Opløsning af FC Storebælt.

Foreningens opløsning kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling indkaldt af bestyrelsen med tilstedeværelse af klubbens advokat. For opløsning kræves ¾ af de afgivne stemmer på to hinanden efterfølgende ekstraordinære generalforsamlinger. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes til almennyttige formål i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål.

 • 15 Vedtægternes utilstrækkelighed

I tilfælde, hvor disse vedtægter måtte vise sig at være utilstrækkelige, er bestyrelsen – under ansvar overfor generalforsamlingen - bemyndiget til at træffe foranstaltninger, som tjener klubbens tarv.

 

 

Vedtaget på ordinær generalforsamling torsdag d. 29. februar 2024

Luk